Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 13 czerwca 2019 r.

Raport bieżący 24/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 13 czerwca 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).