Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.05.2017 r.

Raport bieżący 44/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. dnia 10 maja 2017 r. w związku z kontynuacją obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 r., przerwanego w dniu 27 kwietnia 2017 r. uchwałą nr 25.

 

 

UCHWAŁA NR 26

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto;

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto;

Członek Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367 452 162  ważnych głosów stanowiących 82,10  % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 229 097 231  głosami „za”, przy 76 974 349  głosach „wstrzymujących się” oraz przy 61 380 582   głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat