Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii P2022A oraz zatwierdzenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii P2022A

Raport bieżący 60/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia Publicznego Programu Emisji Obligacji („Program”), informuje, że 24 listopada 2022 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii P2022A oraz zatwierdzenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii P2022A („Obligacje”). Obligacje będą oferowane w ramach Programu objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 października 2022 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2022 z dnia 26 października 2022 r. („Prospekt”). Prospekt wraz z suplementem nr 1 jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://develia.pl/pl/relacje-inwestorskie/#obligacje).
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zostanie zaoferowanych do 20.000 niezabezpieczonych Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane. Emitent dołoży wszelkich starań, aby Obligacje były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w ramach rynku Catalyst.

Emitent informuje, że Obligacje będą oferowane po stałej cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wynosi 1.000 zł. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 20.000.000 zł. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie trzymiesięcznego WIBOR (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 4,10%. Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu, termin zapadalności Obligacji został ustalony na 20 grudnia 2025 r.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii P2022A wraz z Podsumowaniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki (https://develia.pl/pl/relacje-inwestorskie/#obligacje).

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.