Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06.12.2013 r.

Raport bieżący 069/2013

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 6 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 232.836.000 ważnych głosów stanowiących 52,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 232.819.001 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy 0 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 10 listopada 2013 r.:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 232.836.000 ważnych głosów stanowiących 52,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 232.819.001 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy 0 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Malskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 232.836.000 ważnych głosów stanowiących 52,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 232.659.053 głosami „za”, przy 56.109 „wstrzymujących się” oraz przy 120.838 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Załączniki:

069_2013_06_12_2013

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat