Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.08.2013r.

Raport bieżący 047/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”, „Spółka”), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 29 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrywania punktu 6 porządku obrad.

 

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367.083.520 ważnych głosów stanowiących 82,02% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 352.522.646 głosami „za”, , przy 14.560.874 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 2 sierpnia 2013 r.:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii K, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii K na dzień 22 listopada 2013 r. dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii K, praw do akcji serii K oraz akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji.
  7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 367.083.520 ważnych głosów stanowiących 82,02% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367.066.521 głosami „za”, , przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

UCHWAŁA NR 5

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia o zaniechaniu rozpatrywania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w statucie LC Corp S.A., w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego LC Corp S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 367.083.520 ważnych głosów stanowiących 82,02% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 362.307.783 głosami „za”, przy 4.775.737 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

Pozostałe uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Załączniki:

047_2013_08_29_2013