Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.07.2015 r.

Raport bieżący 062/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR 1

§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 361.047.875 ważnych głosów stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 361.047.875 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 2

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 3 lipca 2015 r.:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 1 i 2 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. z dnia 03.11.2011 r.
6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki LC Corp S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.
7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 361.047.875 ważnych głosów stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 361.047.875 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 3

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić § 1 i 2 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. z dnia 03.11.2011 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 361.047.875 ważnych głosów stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 330.847.875 głosami „za”, przy 30.200.000 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, art. 362 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1
1. Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia akcji Spółki („Upoważnienie”).
2. Przedmiotem nabywania mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki (wszystkich serii), które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i są oznaczone kodem ISIN PLLCCRP00017 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”).
3. Spółka nabędzie Akcje własne na poniższych warunkach:
a) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki tj. kwoty 89.511.662,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) złote, a tym samym liczba Akcji nabywanych na podstawie Upoważnienia wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę będzie nie wyższa niż 89.511.662 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), z zastrzeżeniem, że liczba Akcji nabywanych na podstawie Upoważnienia zostanie ustalona z uwzględnieniem dodatkowego ograniczenia polegającego na tym, że łączna cena Akcji powiększona o koszty ich nabycia nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 ;
b) minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję w ramach Upoważnienia wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy),
c) maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję w ramach Upoważnienia wynosić będzie 3,00 zł (słownie: trzy złote),
d) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 268.534.866,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych),
e) Akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW;
f) Akcje lub ich część mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane również w ten sposób, że Spółka może skierować do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w ramach Upoważnienia. Skup akcji w takim przypadku będzie dokonywany w ramach Upoważnienia, w obrocie giełdowym lub w obrocie pozagiełdowym, proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć w ramach Upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji Upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki,
g) nabywanie Akcji, w ramach Upoważnienia, może następować w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia podjęcia niniejszej uchwały, przy czym może być ono realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu niniejszego Upoważnienia,
h) nie wyklucza się nabywania Akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,
i) nabycie Akcji własnych zostanie sfinansowane z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z § 3 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału oraz z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 ust. 2,,
j) cel nabycia Akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
a) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem 3 lat od daty podjęcia niniejszej uchwały lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

§ 2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą. W granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba Akcji, sposób ich nabywania, cena, termin nabycia Akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków zakupu Akcji własnych Spółki do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji ich zakupu.

§ 3
W związku z uchyleniem § 1 i 2 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.11.2011 r. przeznacza się kapitał rezerwowy w wysokości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) utworzony na podstawie § 3 tej uchwały, na sfinansowanie nabycia akcji własnych nabywanych zgodnie z niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sfinansowanie kosztów tego nabycia.
W związku z postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie Akcji własnych, na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udzielonego w niniejszej uchwale i sfinansowanie kosztów tego nabycia.
Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa wyżej w ust.2, w łącznej kwocie 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) z kapitału zapasowego (pochodzącej pierwotnie z zysku Spółki przeniesionego do kapitału zapasowego) Spółki zgodnie z wymogami art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz poprzez przeniesienie kwoty 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.11.2011 r. zgodnie z wymogami art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z uchyleniem § 1 i 2 tej uchwały.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 361.047.875 ważnych głosów stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 327.429.693 głosami „za”, przy 3.216.555 głosów „wstrzymujących się” oraz przy 30.401.627 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 5

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w związku z podjęciem Uchwały nr 4, postanawia o odstąpieniu od głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki LC Corp S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej LC Corp S.A. oraz w drodze raportu bieżącego numer 53/2015 r. opublikowanego w dniu 3 lipca 2015 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 361.047.875 ważnych głosów stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 357.629.693 głosami „za”, przy 3.418.182 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Załączniki:

rb_62_2015_07_31