Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.05.2011 r.

Raport bieżący 023/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 23 maja 2011 r.

 

Uchwała Nr 1

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

Uchwała Nr 2

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 27 kwietnia 2011 r.:

1)    Otwarcie Zgromadzenia.

2)    Wybór Przewodniczącego.

3)    Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)    Przyjęcie porządku obrad.

5)    Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,

6)    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

7)    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

8)    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

9)    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2010.

10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2010.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

13) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

15) Zamknięcie Zgromadzenia.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

 

Uchwała Nr 3

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2010 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2010.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

Uchwała Nr 4

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

Uchwała Nr 5

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą:

1)    Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 841.663 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).

2)    Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości  28.604 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset cztery tysiące złotych).

3)    Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 28.604 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset cztery tysiące złotych).

4)    Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę  27.294  tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

5)    Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego – Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

Uchwała Nr 6

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2010, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2010.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

 

 

Uchwała Nr 7

§ 1.

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 pkt 1  Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2010, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą:

1)    Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.278.942 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),

2)    Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 50.548  tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),

3)    Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 50.548  tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),

4)    Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę  79.758  tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

5)    Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

Uchwała Nr 8

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

Uchwała Nr 9

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Waldemarowi Czarneckiemu – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.08.2010 r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

Uchwała Nr 10

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Pani Joannie Jaskólskiej – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 29.11.2010  r. oraz Wiceprezes Zarządu w okresie od 29.11.2010 r. do 31.12.2010 r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

Uchwała Nr 11

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Tomaszowi Wróblowi – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

Uchwała Nr 12

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Mirosławowi Kujawskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

Uchwała Nr 13

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Leszkowi Czarneckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010  r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 297.055.475 ważnych głosów stanowiących 66,37 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 297.055.475  głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

Uchwała Nr 14

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Andrzejowi Błażejewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010  r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

Uchwała Nr 15

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Ludwikowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010  r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

Uchwała Nr 16

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010  r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

Uchwała Nr 17

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Arturowi Wizie – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010  r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

Uchwała Nr 18

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia całość zysku netto za rok 2010 w wysokości 28.604 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset cztery tysiące złotych), kwota w pełnych złotych 28.603.923,53 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote 53/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 311.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

Uchwała Nr 19

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Dorendę.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych głosów stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 231.480.039 głosami „za”,  przy braku głosów „przeciw” oraz przy 80.000.000 glosach „wstrzymujących się”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

Jednocześnie Emitent na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do wiadomości informacje dotyczącą Zbigniewa Dorendy powołanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2011 r. w skład Rady Nadzorczej

 

Pan Zbigniew Dorenda jest absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W latach 1970-1975 uprawiał wyczynowo wioślarstwo i w roku 1972 zdobył  Mistrzostwo Polski Juniorów. Po ukończeniu studiów, w latach 1981-2007 pracował w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii we Wrocławiu. W międzyczasie, w latach 1987-1991, pracował jako nurek zawodowy przy remontach obiektów hydrotechnicznych na Dolnym Śląsku. W latach 1989 – 1991 był zastępcą dyrektora Przedsiębiorstwa Inżynierii i Hydrotechniki TAN.

W Fundacji  Leszka Czarneckiego pracuje od jej powstania w 2007 roku, początkowo jako wiceprezes Zarządu, a od 2009 roku jako Prezes Zarządu Fundacji. Obecnie jest dyrektorem Fundacji Leszka Czarneckiego.

Pan Zbigniew Dorenda, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat