Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.05.2013 r.

Raport bieżący 024/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 1

§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.190.315 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 2

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 26 kwietnia 2013 r.:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012.
7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2012.
10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2012.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.
13) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012..
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.190.315 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 3

§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2012 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2012.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.190.315 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 4

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.190.315 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 5

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzą:
1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.098.025 tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 29.728 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29.728 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych)..
4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32.498 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego – Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 307.344.278 głosami „za”, przy 863.036 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 6

§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.190.315 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 7

§ 1
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzą:
1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.670.397 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 70.654 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysięcy złotych),
3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 45.654 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysięcy złotych),
4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.188 tys. zł (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.151.205 głosami „za”, przy 56.109 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 8

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.190.315 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 9

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Pani Joannie Jaskólskiej -Wiceprezes Zarządu w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.190.315 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 10

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Tomaszowi Wróblowi – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.190.315 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 11

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Mirosławowi Kujawskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.190.315 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 12

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Leszkowi Czarneckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 293.782.750 ważnych głosów stanowiących 65,64% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 293.765.751 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 13

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Andrzejowi Błażejewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.190.315 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 14

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Ludwikowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.190.315 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

UCHWAŁA NR 15

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.190.315 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 16

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Zbigniewowi Dorendzie- Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.190.315 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 17

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia całość zysku netto za rok 2012 w wysokości 29.728 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 29.727.945,15 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych piętnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 308.190.315 głosami „za”, przy 16.999 „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 18

§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Milibranda.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 308.207.314 ważnych głosów stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 277.830.367 głosami „za”, przy 30.256.109 „wstrzymujących się” oraz przy 120.838 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.