Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii P2022A

Raport bieżący 68/2022

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. oraz 66/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 1210/2022 z dnia 22.12.2022r., w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2022A Spółki. Zgodnie z podjętą uchwałą postanowiono:
1) wprowadzić z dniem 28 grudnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 15.442 (piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści dwa) obligacje na okaziciela serii P2022A Spółki („Obligacje”), o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLCCRP00181”,
2) notować Obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DVL1225”.

Jednocześnie dla Obligacji została wyznaczona planowana data ostatniego notowania na dzień 11 grudnia 2025 r.

Podstawa prawna: § 17 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

RB_68_2022_23_12

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat