Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Emitenta

Raport bieżący 53/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 47/2021 z dnia 2 września 2021 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 17 września 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 32 i nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r., o których Emitent informował w raporcie bieżącym 36/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., podjęła uchwałę o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Emitenta, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał nr 32 i nr 35, o których mowa powyżej.

 

Tekst jednolity Statutu Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
 

Podstawa prawna:  art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 pkt 1 oraz §6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat