Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Ustanowienie hipoteki przez spółkę zależną

Raport bieżący 056/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2014 z dnia 29.04.2014 r. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację, iż postanowieniem z dnia 12 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w księgach wieczystych o numerach: WR1W/00027810/6, WR1W/00051888/0, WR1W/00051889/7, WR1W/00051890/7, WR1W/00051891/4, WR1W/00051892/1 oraz WR1W/00051893/8 hipoteki umownej łącznej do kwoty 75.000.000,00 zł na rzecz Getin Noble Bank spółka akcyjna.

Księgi wieczyste, o których mowa powyżej prowadzone są dla nieruchomości położonych w Malinie, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, stanowiących własność LC Corp Invest II sp. z o.o., w której Emitent posiada bezpośrednio 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

Hipoteka została ustanowiona jako zabezpieczenie umowy kredytu zawartej pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank spółka akcyjna, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2014 z dnia 29.04.2014 r. Hipoteka stanowi zabezpieczenie wierzytelności Getin Noble Bank spółka akcyjna wynikających z powyższej umowy.

Emitent oraz Getin Noble Bank spółka akcyjna są podmiotami zależnymi bezpośrednio i pośrednio (poprzez LC Corp BV) od dr Leszka Czarneckiego. Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta dr Leszek Czarnecki jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Noble Bank spółka akcyjna. Członek Rady Nadzorczej
Emitenta Pan Remigiusz Baliński jest również członkiem Rady Nadzorczej Getin Noble Bank spółka akcyjna.

Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę, zgodnie z księgami rachunkowymi LC Corp Invest II sp. z o.o. wynosi 89.533.538,00 zł.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość stanowiąca co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu w dniach od 16 czerwca 2014 do dnia 17 czerwca 2014 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, transakcji:

  • kupna 146 akcji LC Corp S.A. w dniu 16.06.2014 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; średnia cena za akcję wynosiła 2,19 zł.
  • sprzedaży 2.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 16.06.2014 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; średnia cena za akcję wynosiła 2,20 zł.
  • kupna 1.854 akcji LC Corp S.A. w dniu 17.06.2014 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; średnia cena za akcję wynosiła 2,19 zł.
  • sprzedaży 2.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 17.06.2014 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; średnia cena za akcję wynosiła 2,20 zł.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.

Załączniki:

RB_056_2014_06_23

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat