Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Ustanowienie hipoteki przez spółkę zależną

Raport bieżący 087/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2012 z dnia 01.06.2012 r., informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację, że postanowieniem z dnia 24 września 2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w księdze wieczystej o numerze WA4M/00139030/7 hipoteki umownej w kwocie 135.000.000,00 zł na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A.
Księga wieczysta o numerze WA4M/00139030/7 prowadzona jest dla nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 85A o łącznej powierzchni 12822,00 m2, pozostającej w wieczystym użytkowaniu Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o., będącej jednostką zależną od Emitenta.
Powyższa hipoteka stanowi zabezpieczenie wszelkich transakcji terminowych oraz pochodnych wynikających z umowy ramowej w zakresie transakcji terminowych i pochodnych (dalej jako „Umowa Ramowa”) wraz z umową dodatkową transakcji walutowych oraz umową dodatkową transakcji zamiany („Umowy Dodatkowe”). Umowa Ramowa oraz Umowy Dodatkowe zostały zawarte pomiędzy Warszawa Przyokopowa sp. z o.o. (w której Emitent posiada 81,66% udziałów) a podmiotem niepowiązanym z Emitentem (jak również nie powiązanym z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta) – Raiffeisen Bank Polska S.A. Limit dla transakcji walutowych objętych ww. umowami wynosi odpowiednio: 70.000.000 zł z okresem ważności do dnia 31 grudnia 2014 r., a dla transakcji zamiany 20.000.000 zł z okresem ważności do dnia 28 czerwca 2024 r. Emitent informował o zawarciu Umowy Ramowej i Umów Dodatkowych oraz o zabezpieczeniach transakcji będących przedmiotem ww. umów w raporcie bieżącym nr 41/2012 z dnia 01.06.2012 r.
Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę, zgodnie z księgami rachunkowymi wynosi 117.000.000,00 zł.
Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego, a aktywa, na których ustanowiono przedmiotową hipotekę stanowią aktywa Emitenta o znacznej wartości, ponieważ przekraczają 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.