Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Ustanowienie hipoteki przez spółkę zależną

Raport bieżący 066/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2011 z dnia 15.07.2011 r.,  informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację od spółki zależnej Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o., że w dniu 27.09.2011 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w księdze wieczystej o numerze WA4M/00139030/7 hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty 75.957.124,43 EUR  na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A.

Księga wieczysta o numerze WA4M/00139030/7 prowadzone są dla nieruchomości położonej  w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 85A o łącznej powierzchni 12822,00 m2, pozostającej w wieczystym użytkowaniu Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o., będącej jednostką zależną od Emitenta.

Powyższa hipoteka stanowi zabezpieczenie spłaty kapitału kredytu wraz z odsetkami (włączając odsetki za opóźnienia) oraz zapłaty wszelkich opłat, kosztów i prowizji związanych z udzielonymi kredytami tj.: kredytem inwestycyjnym w wysokości do 49 mln Euro  jako kredytu przeznaczonego na częściowe sfinansowanie budowy kompleksu biurowego z zapleczem handlowo-usługowym, położonego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 85A oraz odnawialnym kredytem do kwoty 6,6 mln zł przeznaczonym na finansowanie podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z prowadzoną inwestycją, zawartymi przez spółkę Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. (w której Emitent posiada 81,66 % udziałów) jako Kredytobiorcą, z podmiotem niepowiązanym z Emitentem (jak również nie powiązanymi z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta) – Raiffeisen Bank Polska S.A. jako Kredytodawcą. O zawarciu wymienionych wyżej umów kredytu oraz o zabezpieczeniach kredytu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 45/2011 z dnia 15.07.2011 r.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2011 z dnia 15.07.2011 r., informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację od spółki zależnej Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o., że w dniu 27.09.2011 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w księdze wieczystej o numerze WA4M/00139030/7 hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty 75.957.124,43 EUR na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A.
Księga wieczysta o numerze WA4M/00139030/7 prowadzone są dla nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 85A o łącznej powierzchni 12822,00 m2, pozostającej w wieczystym użytkowaniu Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o., będącej jednostką zależną od Emitenta.
Powyższa hipoteka stanowi zabezpieczenie spłaty kapitału kredytu wraz z odsetkami (włączając odsetki za opóźnienia) oraz zapłaty wszelkich opłat, kosztów i prowizji związanych z udzielonymi kredytami tj.: kredytem inwestycyjnym w wysokości do 49 mln Euro jako kredytu przeznaczonego na częściowe sfinansowanie budowy kompleksu biurowego z zapleczem handlowo-usługowym, położonego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 85A oraz odnawialnym kredytem do kwoty 6,6 mln zł przeznaczonym na finansowanie podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z prowadzoną inwestycją, zawartymi przez spółkę Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. (w której Emitent posiada 81,66 % udziałów) jako Kredytobiorcą, z podmiotem niepowiązanym z Emitentem (jak również nie powiązanymi z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta) – Raiffeisen Bank Polska S.A. jako Kredytodawcą. O zawarciu wymienionych wyżej umów kredytu oraz o zabezpieczeniach kredytu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 45/2011 z dnia 15.07.2011 r.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat