Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Ustanowienie hipoteki przez spółkę zależną

Raport bieżący 091/2014

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację, iż Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w księdze wieczystej o numerze KA1K/00047698/2 hipoteki umownej w kwocie 61 470 300,00 zł na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Księga wieczysta o numerze KA1K/00047698/2 prowadzona jest dla nieruchomości położonej w Katowicach, przy al. Roździeńskiego o łącznej powierzchni 0,9938 ha, pozostającej w wieczystym użytkowaniu LC Corp Invest XVII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 20 spółka komandytowa („Spółka zależna od Emitenta”), której Emitent jest bezpośrednio i pośrednio (poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XVII sp. z o.o. oraz LC Corp Invest XI sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem.

Hipoteka została ustanowiona na podstawie umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym zawartej w dniu 30 czerwca 2014 r. pomiędzy Spółką zależną od Emitenta a Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Umowa”). Hipoteka stanowi zabezpieczenie wierzytelności Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wynikających z Umowy.

Umowa została zawarta, jak wskazano powyżej, pomiędzy Spółką zależną od Emitenta a podmiotem niepowiązanym z Emitentem (jak również niepowiązanym z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta) – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę, zgodnie z księgami rachunkowymi wynosi 86 420 tys. zł.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość stanowiąca co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

RB_091_2014_10_28