Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Ustanowienie programu emisji obligacji – informacja poufna

Raport bieżący 54/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 1 października 2018 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji Spółki do kwoty 400.000.000 PLN (dalej: „Program Emisji Obligacji”).

 

W związku z Programem Emisji Obligacji Spółka zawarła w dniu 2 października 2018 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę Programu Emisji Obligacji.

 

W ramach Programu Spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji niezabezpieczonych i zdematerializowanych obligacji na okaziciela. Obligacje emitowane w ramach Programu będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483).

 

Decyzje dotyczące uruchamiania kolejnych emisji w ramach Programu oraz ich wartości będą podejmowane w oparciu o bieżące potrzeby Spółki związane z pozyskiwaniem finansowania. Szczegółowe parametry emisji obligacji będą ustalane przed emisją danej serii obligacji. Poszczególne serie obligacji emitowanych w ramach Programu mogą przewidywać rejestrację obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

 

Celem Programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności Spółki. Program nie wpływa na dotychczasowe założenia Spółki dotyczące ogólnego poziomu zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE– informacje poufne.