Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Uzupełnienie zgłoszenia przez akcjonariuszy kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 35/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2018 r. od funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO wraz z subfunduszami QUERCUS Agresywny i QUERCUS Selektywny (Akcjonariuszy Emitenta) zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w związku z wyborami do Rady Nadzorczej Emitenta zaplanowanymi w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r. oraz w nawiązaniu do informacji opublikowanej przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 32/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., uzupełnienie zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta z propozycją kandydatury Pana Michała Kowalczewskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat