Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Uzupełnienie zgłoszonej kandydatury Pana Johna Richarda Banka na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 111/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do informacji opublikowanej przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 108/2017 z dnia 16 października 2017 r., uzupełnia i przekazuje do publicznej informacji życiorys i notkę biograficzną Pana Johna Richarda Banka w polskiej wersji językowej – kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymany życiorys i notkę biograficzną kandydata w polskiej wersji językowej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat