Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Warunkowa rejestracja obligacji serii P2022A w KDPW

Raport bieżący 61/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2022 z dnia 24 listopada 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) wydał oświadczenie o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 20.000 (słownie: dwudziestu tysięcy) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022A o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 zł (słownie: dwudziestu milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLLCCRP00181 („Obligacje”). Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod warunkiem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 17 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

RB_61_2022_12_08

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat