Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Warunkowy przydział obligacji serii P2022A

Raport bieżący 63/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2022 z dnia 24 listopada 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału 15.442 (słownie: piętnastu tysięcy czterystu czterdziestu dwóch) niezabezpieczonych obligacji serii P2022A o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 15.442.000 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych) („Obligacje”). Warunkowy przydział Obligacji został dokonany przez Zarząd Spółki zgodnie z listą przydziałową podmiotów, którym zostały warunkowo przydzielone Obligacje, ustaloną przez Agenta Emisji, tj. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki nastąpił pod warunkiem zawieszającym w postaci zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW, na podstawie stosownych zleceń rozrachunku.

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

 

Załączniki:

RB_63_2022_15_12

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat