Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

Raport bieżący 49/2019

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 45/2019 i 46/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r., informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 18 grudnia 2019 r., w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, w imieniu którego działa MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie  tj. akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta – posiadającego 34 528 295 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 7,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DEVELIA S.A, wniosku z dnia 18 grudnia 2019 r. o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 8 stycznia 2020 r. (dalej: Wniosek).

 

Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej,
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Przedmiotowy Wniosek Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z Wnioskiem, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 stycznia 2020 r., po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z Wnioskiem, Akcjonariusz przedstawił również projekty stosownych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie dotyczącym dodanych punktów porządku obrad, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust.1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat