Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

Raport bieżący 32/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2020 i 31/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 10 sierpnia 2020 r., w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, w imieniu którego działa Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta tj. posiadającego 77 195 648 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 17,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DEVELIA S.A., wniosku z dnia 10 sierpnia 2020 r. o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 8 stycznia 2020 r. (dalej: Wniosek).

Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad nowego punktu porządku obrad po punkcie 16, następującej sprawy:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Przedmiotowy Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z Wnioskiem, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020  r., po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką LC Corp Invest XXI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i LC Corp Invest XXIV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej  Develia S.A..
 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 18. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z Wnioskiem, Akcjonariusz przedstawił również projekty stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie dotyczącym dodanego punktu porządku obrad, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust.1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat