Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Raport bieżący 31/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2024 i 28/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. oraz nr 28/2024/K z dnia 24 kwietnia 2024 r., informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2024 r., w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od Nationale – Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta tj. posiadającego 83 470 921 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 18,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DEVELIA S.A., wniosku z dnia 24 kwietnia 2024 r. o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 16 maja 2024 r. (dalej: Wniosek).

 

Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad nowego punktu porządku obrad po punkcie 16, następującej sprawy:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.

 

Przedmiotowy Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

W związku z Wnioskiem, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 maja 2024  r., po uzupełnieniu o wskazaną wyżej sprawę przedstawia się następująco:

 

1)       Otwarcie Zgromadzenia.

2)       Wybór Przewodniczącego.

3)       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)       Przyjęcie porządku obrad.

5)       Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki i innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz omówienie istotnych zdarzeń dotyczących minionego roku obrotowego.

6)       Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023”).

7)       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.

8)       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2023.

9)       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

10)     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2023.

11)     Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

12)     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023.

13)     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023.

14)     Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023.

15)     Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy.

16)     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz jej kluczowych pracowników na lata 2025-2028, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu.

17)     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

18)     Zamknięcie Zgromadzenia.

 

W związku z Wnioskiem, Akcjonariusz przedstawił również projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie dotyczącym dodanego punktu porządku obrad, która stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust.1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).