Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

Raport bieżący 33/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2020 i 31/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r., informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 19 sierpnia 2020 r., w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, od Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, w imieniu którego działa Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta tj. posiadającego 77 195 000 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 17,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DEVELIA S.A., wniosku z dnia 19 sierpnia 2020 r. ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. (dalej: Wniosek).

Wniosek dotyczy zgłoszenia do spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta projektów uchwał w zakresie punktu 13 oraz punktu 14 porządku obrad.

Przedmiotowy Wniosek Akcjonariusza wraz z otrzymanymi projektami stosownych uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat