Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

Raport bieżący 33/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2020 i 31/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r., informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 19 sierpnia 2020 r., w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, od Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, w imieniu którego działa Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta tj. posiadającego 77 195 000 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 17,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DEVELIA S.A., wniosku z dnia 19 sierpnia 2020 r. ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. (dalej: Wniosek).

Wniosek dotyczy zgłoszenia do spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta projektów uchwał w zakresie punktu 13 oraz punktu 14 porządku obrad.

Przedmiotowy Wniosek Akcjonariusza wraz z otrzymanymi projektami stosownych uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).