Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wniosek Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

Raport bieżący 35/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2017 i 31/2017 z dnia 31 marca 2017 r., informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 6 kwietnia 2017 r., w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, Nationale-Nederlanden Otwarty Funduszu Emerytalnego oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK  – akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta tj. posiadających łącznie 111.219.264 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 24,85% ogólnej liczby głosów, wniosku z dnia 6 kwietnia 2017 r. o umieszczenie określonych spraw w porządku  obrad  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 r. (dalej: Wniosek). Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

 1. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków rady nadzorczej Spółki oddzielnymi  grupami na podstawie art. 385 § 3 KSH:
  a. Wybór członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami
  b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

Przedmiotowy Wniosek Akcjonariuszy wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z powyższym Wnioskiem, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 r., po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.
 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
 14. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków rady nadzorczej Spółki oddzielnymi  grupami na podstawie art. 385 § 3 KSH:
  a. Wybór członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami
  b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
 16. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z Wnioskiem, Akcjonariusze przedstawili również projekty stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie dotyczącym dodanych punktów porządku obrad, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat