Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wnioski Akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Raport bieżący 34/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2021 i 27/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r., informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2021 r., w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, od Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, w imieniu którego działa Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dwóch wniosków z dnia 25 czerwca 2021 r. ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. (dalej: „Wnioski”).

Wnioski dotyczą zgłoszenia projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie punktu 13, 18 i 19 porządku obrad.

Przedmiotowe Wnioski Akcjonariusza wraz z otrzymanymi projektami stosownych uchwał oraz uzasadnieniem do uchwały nr 23 stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat