Wnioski Akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Raport bieżący 34/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2021 i 27/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r., informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2021 r., w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, od Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, w imieniu którego działa Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dwóch wniosków z dnia 25 czerwca 2021 r. ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. (dalej: „Wnioski”).

Wnioski dotyczą zgłoszenia projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie punktu 13, 18 i 19 porządku obrad.

Przedmiotowe Wnioski Akcjonariusza wraz z otrzymanymi projektami stosownych uchwał oraz uzasadnieniem do uchwały nr 23 stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat