Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność, wyniki finansowe oraz cele Spółki Develia S.A.

Raport bieżący 15/2020

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. ("Emitent" lub „Spółka”) w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowaniami na COVID-19 skutkującym ogłoszeniem w dniu 20.03.2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, kierując się zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA z dnia 12 marca 2020 roku informuje, że spodziewane skutki pandemii mogą mieć istotny i potencjalnie niekorzystny wpływ na bieżącą działalność Spółki i jej Grupy, w tym w na przyszłe wyniki finansowe oraz na realizację celów Zarządu opublikowanych w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 22.01.2020 r. tj. w szczególności na:

  1. przychody generowane przez centra handlowe w związku z tym, że spółki Grupy Develia są właścicielami dwóch obiektów handlowo-usługowych we Wrocławiu: "Arkady Wrocławskie” oraz „Sky Tower", ze względu na administracyjne ograniczenia w funkcjonowaniu centrów handlowych;
  2. poziom i dynamikę sprzedaży mieszkań, w szczególności w przypadku spadku popytu na mieszkania oraz potencjalnego zaostrzenia kryteriów przyznawania kredytów hipotecznych przez banki lub innych zakłóceń na rynku mieszkaniowym lub bankowym;
  3. terminowość realizacji projektów realizowanych przez spółki Grupy Develia oraz jej podmioty powiązane m.in. w związku z możliwymi opóźnieniami w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym pozwoleń budowę) oraz opóźnienia realizacji robót budowlanych spowodowanymi przez potencjalne braki w personelu budowlanym;
  4. dostępność i warunki nowego finansowania, jeżeli banki i inne instytucje finansowe zostaną istotnie dotknięte przedłużającym się spowolnieniem gospodarczym.

Spółka na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i podejmuje szereg działań w celu minimalizacji wpływu negatywnych skutków pandemii na działalność spółek Grupy Develia, w szczególności na realizację projektów deweloperskich zgodnie z ich harmonogramem.

Zarząd Spółki podjął również określone działania mające na celu ograniczenie, w możliwym zakresie, negatywnego wpływu powyższych czynników.

Powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu. Ostateczny wpływ skutków pandemii oraz stopień tego wpływu jest obecnie nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od wielu czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Spółki.

Spółka w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie informowała o nowych uwarunkowaniach mających istotny wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Spółki w kolejnych raportach.

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Załączniki:

rb_15_2020_23_03

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat