Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wpływ różnic kursowych na wynik za I kwartał 2017 r.

Raport bieżący 47/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku zaplanowaną na dzień 16 maja 2017 roku informuje, iż  Grupa LC Corp S.A. ujęła w wynikach I kwartału 2017 roku, kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR w okresie I kwartału 2017 roku i mające istotny wpływ na wynik netto w okresie tj.:

  • spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 83.621 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych”
  • spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 30.643 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Przychody finansowe”

Łączny wpływ zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 31 marca 2017 roku wynosił 4,2198 zł tj. zanotował spadek o 0,2042 EUR w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wynosił 4,4240 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy za I kwartał 2017 roku wyniósł 52.978 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

 

Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy LC Corp.

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat