Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wpływ różnic kursowych na wynik za III kwartał 2017 r.

Raport bieżący 122/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku zaplanowaną na dzień 13 listopada 2017 roku informuje, iż  Grupa LC Corp S.A. ujęła w wynikach III kwartału 2017 roku oraz 3 kwartałów 2017 roku narastająco, kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

  1. za trzy kwartały 2017 roku narastająco (okres od 01.01.2017 do 30.09.2017):
    • spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 45.793 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w „skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów” w pozycji „Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych”
    • spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 21.038 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w „skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów” w pozycji „Przychody finansowe”

Łączny wpływ zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 września 2017 roku wynosił 4,3091 zł tj. zanotował spadek o 0,1149 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wynosił 4,4240 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy za 3 kwartały 2017 roku narastająco wyniósł 24.755 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. 

  1. za III kwartał 2017 roku (okres od 01.07.2017 do 30.09.2017):
    • wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 32.918 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w „skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów” w pozycji „Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych”
    • wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 10.131 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w „skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów” w pozycji „Przychody finansowe” (pomniejszenie wartości)

Łączny wpływ zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 30 września 2017 roku wynosił 4,3091 zł tj. zanotował wzrost o 0,0826 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 30 czerwca 2017 roku, który wynosił 4,2265 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy za III kwartał 2017 roku narastająco wyniósł 22.787 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy LC Corp.

 

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.