Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A.

Raport bieżący 62/2020

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2020 z dnia 12.10.2020r., informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 940/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC1023OZ4 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki:

rb_62_2020_07_12

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat