Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A.

Raport bieżący 31/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 27.04.2021r., informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 657/2020 z dnia 23 czerwca 2021 r. o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii DVL0524OZ5 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Podstawa prawna: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_31_2021_24_06

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat