Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A.

Raport bieżący 35/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 20.08.2019r., informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 919/2019 z dnia 16 września 2019 r. oraz o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A. uchwały nr 205/19 z dnia 16 września 2019 r. o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC220523OZ3 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_035_2019_17_09

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat