Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 7/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 156/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. oraz o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A. uchwały nr 45/18 z dnia 23 lutego 2018 r. o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC010050622 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat