Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 4/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2018 z dnia 27.11.2018r., informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 116/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. oraz o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A. uchwały nr 39/19 z dnia 26 lutego 2019 r. o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 34.000 (trzydzieści cztery tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC191020OZ1 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

 

Jednocześnie Zarząd LC Corp S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2018 z dnia 27.11.2018r., informuje iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 117/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. oraz o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A. uchwały nr 40/19 z dnia 26 lutego 2019 r. o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC191022OZ2 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki:

rb_04_2019_27_02

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat