Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 030/2011

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym z BondSpot S.A. uchwałę nr 109/11 podjętą w dniu 9 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu Catalyst 1.000 (jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii LCC001150414 spółki LC Corp S.A. o wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy złotych) każda i terminie wykupu w dniu 15 kwietnia 2014 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat