Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz praw do akcji zwykłych na okazic

Raport bieżący 010/2007