Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wprowadzenie do obrotu obligacji serii DVL12270Z9

Raport bieżący 10/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2023 z dni 8 grudnia 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 153/2024 z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii DVL12270Z9 spółki DEVELIA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda serii DVL12270Z9 spółki DEVELIA S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. 2022.2554) w zw. z § 17 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

RB_10_2024_08_02

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat