Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 31/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20.06.2018 r. otrzymał podpisaną uchwałę nr 8/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20.06.2018 roku podjętą w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań i przeglądów rocznych i okresowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe 2018, 2019 i 2020 tj.:

  1. przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego LC Corp S.A. na 30 czerwca 2018 roku,
  2. zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego LC Corp S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  3. przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego LC Corp S.A. na 30 czerwca 2019 roku,
  4. zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego LC Corp S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
  5. przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego LC Corp S.A. na 30 czerwca 2020 roku,
  6. zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego LC Corp S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

Wybrana została firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 22. Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 73 jako firmy audytorskiej uprawnionej do zbadania sprawozdań finansowych, z możliwością przedłużenia zawartej umowy i dokonanego wyboru na kolejne dwa lata.

 

Uprawnienie Rady Nadzorczej do dokonania wyboru biegłego rewidenta wynika z § 20 pkt h) Statutu Spółki, stosownie do postanowień Polityki i Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań i przeglądów rocznych i okresowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki LC Corp S.A. Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru przez Komitet Audytu oraz udzielonej rekomendacji zawartej w uchwale Komitetu Audytu nr 2/2018 z dnia 31 maja 2018 r.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z polityką przyjętą przez Emitenta, w tym zakresie oraz normami zawodowymi.

 

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat