Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 032/2010

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 08.10.2010 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie ze Statutem Spółki podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej w celu dokonania badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010. 

Wybrana została firma Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1. Ernst & Young Audit Sp. z o.o. jest podmiotem wpisanym pod numerem 130 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2006, 2007, 2009 oraz sprawozdanie finansowe Emitenta za półrocze 2008 i 2010 roku. Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na czas wykonania badania.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt. 19 oraz §25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).  

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat