Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wybór firmy audytorskiej do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący 50/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie ze Statutem Spółki podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej w celu dokonania przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze 2017 roku oraz w celu dokonania badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017.

Wybrana została firma Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1. Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. jest podmiotem wpisanym pod numerem 130 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. (poprzednia nazwa Ernst & Young Audit Sp. z o.o.) badała sprawozdania finansowe Emitenta za lata: 2006-2007 i 2009-2016 oraz sprawozdania finansowe Emitenta za półrocze 2008, 2010-2016 roku. Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na czas wykonania badania.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt 19 oraz §25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

 

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat