Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wybór podmiotu uprawnionego do wykonania przeglądu półrocznego

Raport bieżący 048/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie ze Statutem Spółki podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej w celu dokonania przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2015 roku.
Wybrana została firma Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1. Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. jest podmiotem wpisanym pod numerem 130 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. (poprzednia nazwa Ernst & Young Audit Sp. z o.o.) badała sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 oraz sprawozdania finansowe Emitenta za półrocze 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 roku. Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na czas wykonania badania.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt 19 oraz §25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Załączniki:

rb_48_2015_06_19

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat