Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiany w składach osobowych Komitetu Audytu i Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Raport bieżący 66/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30.10.2018 r. dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady w osobie Pana Jacka Osowskiego, w związku z wakatem na tym stanowisku wynikłym z rezygnacji Pana Michała Kowalczewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (raport bieżący nr 58/2018 z dnia 12.10.2018 r.).

 

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30.10.2018 r. dokonała zmian w składzie osobowym Komitetu Audytu Emitenta oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Emitenta.

 

Do składu Komitetu Audytu w miejsce Pana Jacka Osowskiego, który złożył rezygnację z zasiadania w Komitecie Audytu z dniem 30.10.2018 r., powołany został Pan Piotr Kaczmarek i wobec powyższego obecnie w skład Komitetu Audytu wchodzą:

 

– Michał Wnorowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,

– Grzegorz Grabowicz – Członek Komitetu Audytu,

– Piotr Kaczmarek –  Członek Komitetu Audytu,

 

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

  1. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
  2. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki
  3. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od spółki.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 

Do składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń natomiast powołany został Pan Jacek Osowski i wobec powyższego obecnie w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzą:

 

– Michał Hulbój – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,

– Jacek Osowski –  Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,

– Paweł Małyska- Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.