Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wycofanie przez akcjonariusza zgłoszonego kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 29/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 12 maja 2022 r. od akcjonariusza PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), w związku ze zwołanym na dzień 17 maja 2022 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Develia S.A., pisma zawierającego oświadczenie Akcjonariusza o wycofaniu kandydatury Pana Seweryna Kubickiego na Członka Rady Nadzorczej, zgłoszonej przez tego Akcjonariusza i opublikowanej w raporcie bieżącym Spółki nr 28/2022 w dniu 11 maja 2022 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

RB_29_2022_12_05

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat