Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyniki przetargu na zakup nieruchomości w Gdyni, której nabywcą został Emitent

Raport bieżący 51/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd DEVELIA S. A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 6 października 2023 r. Emitent, Develia  S.A. z siedzibą we Wrocławiu został ogłoszony zwycięzcą przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kopernika 71 w Gdyni – działki numer 1834/2 i 1836/2 o powierzchni 5161 m kw., dalej zwane: Nieruchomością, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Gdyni.

W wyniku przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Emitent, który zaoferował cenę nabycia w kwocie 27.000.000,00 zł.

Zawarcie umowy przenoszącej prawo własności Nieruchomości na Emitenta zgodnie z warunkami przetargu, nastąpi w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Gdyni, o czym Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

Załączniki:

RB_51_2023_06_10

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat