Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyniki przetargu na zakup nieruchomości we Wrocławiu, której nabywcą została spółka zależna od Emitenta

Raport bieżący 45/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd DEVELIA S. A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 25 września 2023 r. spółka zależna od Emitenta, Develia Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu podpisała protokół z pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wrocław, położonych przy ul. Tadeusza Brzozy we Wrocławiu – działki numer 62/64 (niezabudowana), 190/33 (niezabudowana), 190/36 (niezabudowana), 26/9 i 26/12 (zabudowane) dalej zwane łącznie: Nieruchomością, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia.

W wyniku przetargu komisja przetargowa w dniu 21 września 2023 r. dokonała wyboru oferty Develia Wrocław S.A. na zakup Nieruchomości, która zaoferowała cenę nabycia w kwocie 35 200 000,00 zł netto, z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną z usługami i garażem podziemnym, realizowaną w ramach planowanego Wzorcowego Osiedla Mieszkaniowego NOWE ŻERNIKI – WUWA 2.
O terminie zawarcia umowy przenoszącej prawo własności Nieruchomości spółka Develia Wrocław S.A. zostanie powiadomiona pisemnie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

Załączniki:

RB_45_2023_25_09

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat