Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 047/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 15/2015 z dnia 20 marca 2015 r., nr 26/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. nr 44/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz nr 46/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. informuje o otrzymaniu z Bond Spot S.A. uchwały nr 102/15 podjętej w dniu 17 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia dnia 18 czerwca 2015 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC005200320 spółki LC Corp S.A., o łącznej wartości nominalnej 65.000.000 zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLCCRP00074. Jednocześnie dla obligacji została określona data ostatniego notowania na dzień 10 marca 2020 r., a także jednostka obrotu – 1 szt., jednostka obligatoryjna – 1 szt. oraz symbol – LCC0320.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Załączniki:

rb_47_2015_06_17en