Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 130/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 117/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. oraz 127/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r., informuje o otrzymaniu z Bond Spot S.A. uchwały nr 286/16 podjętej w dniu 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia dnia 23 grudnia 2016 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC009061021 spółki LC Corp S.A. o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLCCRP00116. Jednocześnie dla obligacji została określona data ostatniego notowania na dzień 24 września 2021r., a także jednostka obrotu – 1 szt., jednostka obligatoryjna – 100 szt. oraz symbol – LC11021.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat