Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 073/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 49/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r., nr 60/2014 z dnia 3 lipca 2014 r., nr 70/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. oraz nr 71/2014 z dnia 6 sierpnia informuje o otrzymaniu z Bond Spot S.A. uchwały nr 170/14 podjętej w dniu 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dnia 12 sierpnia 2014 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC004060619 spółki LC Corp S.A., o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLCCRP00066. Jednocześnie dla obligacji została określona data ostatniego notowania na dzień 27 maja 2019 roku, a także jednostka obrotu – 1 szt., jednostka obligatoryjna – 1 szt. oraz symbol – LCC0619.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Załączniki:

RB_073_2014_08_08

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat