Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL0326OZ7

Raport bieżący 29/2023

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2023 z dnia 27 marca 2023 r. informuje, że w dniu 15 czerwca 2023 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 527/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r., w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL0326OZ7 Spółki. Zgodnie z podjętą uchwałą postanowiono:

  • określić dzień 20 czerwca 2023 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii DVL0326OZ7 spółki DEVELIA S.A., o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO112300044”,
  • notować Obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DVL0326”.

Jednocześnie dla Obligacji została wyznaczona planowana data ostatniego notowania na dzień  17 marca  2026 r.

Podstawa prawna: § 17 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

RB_29_2023_16_06