Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A.

Raport bieżący 40/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2021 z dnia 26.03.2021 r., 19/2021 z dnia 27.04.2021r. oraz nr 31/2021 z dnia 24.06.2021r., informuje o uzyskaniu w dniu 01.07.2021 r. informacji, iż w dniu 30.06.2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 686/2021 w sprawie wyznaczenia dnia 2 lipca 2021 r. jako pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii DVL0524OZ5, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO112300028” oraz notowaniu obligacji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą DVL0524. Jednocześnie dla obligacji określona została planowana data ostatniego notowania na dzień 26 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

 

Załączniki:

rb_40_2021_01_07

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat