Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A. oraz zmiana nazw skróconych obligacji w związku ze zmianą nazwy firmy Emitenta

Raport bieżący 36/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2019 z dnia 22 maja 2019 r., nr 31/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. oraz nr 35/2019 z dnia 17 września 2019 r., informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 1000/2019 z dnia 23 września 2019 r. oraz o podjęciu przez Zarząd Bond Spot S.A. uchwały nr 215/19 podjętej w dniu 23 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia 25 września 2019 r. jako pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC220523OZ3 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLCCRP00165 oraz notowaniu obligacji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą DVL0523. Jednocześnie dla obligacji została określona planowana data ostatniego notowania na dzień 10 maja 2023 r., jednostka obrotu – 1 sztuka oraz jednostka obligatoryjna – 100 szt
 
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku ze zmianą firmy Emitenta z LC Corp S.A. na DEVELIA S.A., zgodnie z komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 września 2019 r. oraz uchwałą nr 212/19 podjętą przez Zarząd BondSpot S.A. w dniu 20 września 2019 r. w sprawie zmiany symboli obligacji na okaziciela spółki DEVELIA S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu w ramach  Catalyst, począwszy od dnia 24 września 2019 r. obligacje Emitenta będą notowane pod następującymi nazwami skróconymi:

1. obligacje na okaziciela serii LCC006100521 oraz LCC007100521, oznaczone kodem ISIN PLLCCRP00082, notowane dotychczas pod nazwą skróconą LCC0521 – notowane będą pod nową nazwą skróconą DVL0521;
2. obligacje na okaziciela serii LCC008061021 oraz LCC009061021 oznaczone kodem ISIN PLLCCRP00108, notowane dotychczas pod nazwą skróconą LCC1021 – notowane będą pod nową nazwą skróconą DVL1021;
3. obligacje na okaziciela serii LCC010050622 , oznaczone kodem ISIN PLLCCRP00124, notowane dotychczas pod nazwą skróconą LCC0622 – notowane będą pod nową nazwą skróconą DVL0622;
4. obligacje na okaziciela serii LCC011280222, oznaczone kodem ISIN PLLCCRP00132, notowane dotychczas pod nazwą skróconą LCC0222 – notowane będą pod nową nazwą skróconą DVL0222;
5. obligacje na okaziciela serii LCC191020OZ1 , oznaczone kodem ISIN PLLCCRP00140, notowane dotychczas pod nazwą skróconą LCC1020 – notowane będą pod nową nazwą skróconą DVL1020;
6. obligacje na okaziciela serii LCC191022OZ2 , oznaczone kodem ISIN PLLCCRP00157, notowane dotychczas pod nazwą skróconą LCC1022- notowane będą pod nową nazwą skróconą DVL1022;
oraz zgodnie z opisaną wyżej uchwałą podjętą przez Zarząd BondSpot S.A.:
7. obligacje na okaziciela notowane w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catlayst serii LCC005200320, oznaczone kodem ISIN PLLCCRP00074, notowane dotychczas pod nazwą skróconą LCC0320, notowane będą pod nową nazwą skróconą DVL0320.
 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
 
 

Załączniki:

rb_036_2019_24_09

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat